×

Vatandaşlık görevlerinden biri olan vergi ödeme yükümlülüğünde yaşanan usulsüzlükler, Vergi Usul Kanununda ağırlaştırılmış yaptırımları gerekli kılmaktadır. Vergi hukuku içeriği, hem birey hakları hem de devletin birey üzerindeki haklarını ve yaptırım gücünü ortaya koyar. Vergi borcu, devletin vergi borcu cezası uygulama hakkı ve bireylerin bu süreçte yapması gerekenler vergi hukuku kapsamında ele alınır.


Vergi Hukuku Nedir?


Genel olarak vergi hukuku, vergilendirmenin mali, ekonomik veya diğer yönleriyle değil, yalnızca yasal yönleriyle ilgilenir. Örneğin, çeşitli vergi türlerinin esasına, genel vergilendirme düzeyine ve belirli vergi oranlarına ilişkin kararların alınması, vergi hukukunun alanına girmez; hukuki değil, siyasi bir süreçtir.


Vergi Hukuku, yasal sınırlar içerisinde, devlet ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan karşılıklı hak ve ödevleri düzenleyen hukuk dalıdır. Vergi hukuku tanımı gereği, vergilendirme işlemlerindeki tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin şekil ve şartlarını belirlemekle birlikte, idarenin bu şekil ve şartların dışına çıkması nedeniyle oluşan vergi uyuşmazlıklarındaki çözüm yollarını da içermektedir. Vergi kanunlarının uygulanması genellikle yürütme erki (hükümet veya vergi dairesi) tarafından düzenlenir.


Ayrıca, vergi uygulamaları nedeniyle vergi idaresi ile mükellef veya vergi sorumluları arasında çıkan uyuşmazlıkları da konu edinir. Bu konular, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenmiştir. Vergi Hukuku konusunda uzmanlık ve tecrübeye sahip kadromuzla siz değerli müvekkillerimize, vergi hukukuna ilişkin olarak verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;


- Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresince tahakkuk edilen ve kesilen usulsüzlük cezalarının iptali için dava açılması ve dava sürecinin takibi,

- Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay da bulunan davalarda teknik ve hukuki destek sağlanması ve çözüm üretilmesi,

- Tahakkuk ettirilen vergiler ile ilgili uzlaşmaya başvurma,

- Vergi Daireleri nezdinde, vergi yapılandırma süreçleri,

- Vergi ihtilaflarına ilişkin mukteza sürecinde destek verilmesi,

- Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk edilen veya kesilen usulsüzlük cezalarına ilişkin destek sağlanması,

- Şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılması konusunda vergi danışmanlığı yapma,

- İdari makamlardan özelge ve görüş alınması,

- Uluslararası ve yurt içi vergi planlaması konularında ve vergi hukuku uygulamalarında danışmanlık verme,

- Vergi incelemesi, transfer fiyatlandırması danışmanlığı,

- Vergi incelemelerinde teknik doküman ve listelerin hazırlanması, vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesi,

- Birleşme, devralma ve bölünme işlemleri öncesinde vergisel risk tespiti, ulusal ve uluslararası düzenlemeleri ve vergisel yönden yeniden yapılandırılması ve vergi planlaması,

- Vergi hukuku bölümleri olan; kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, kaynak kullanım destekleme fonu, emlak vergisi, özel işlem vergisi,

damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve benzer doğrudan ve dolaylı vergilerle ilgili destek verilmesi.