×

İş hukuku: çalışma yaşamına ilişkin olarak, sözleşme'nin niteliği ve feshi, işçi ücretleri, yıllık izin ve fazla çalışma, kıdem, ihbar ve iş güvencesi tazminatları, hafta tatili, iş güvencesi, çıkarılan işçinin işe iade hakkı ve sonuçları, yeni iş arama izni, toplu işçi çıkarma, özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluklarını İş Kanunu’na uygun şekilde belirler, ayrıntılı olarak düzenler ve daha iyiye yönlendirilir.


Bir işi yürütmenin, kâr almanın risk ve sorumluluğunu tek başına üstlenen, ancak bu sıfatla hukuken herhangi bir dernek kurmayan ve dolayısıyla özel hukuk kurallarıyla düzenlenmeyen serbest tüccardan, tüzel kişiliğin çeşitli biçimleri vardır. Sınırlı sorumlu kayıtlı şirket ve çok uluslu şirketler. İçinde ortak üyeler, toplu olarak yönetime katıldıkları ve kârları paylaştığı, firmanın borçlarının sorumluluğunu üstlendikleri ve firmanın sözleşmeleri veya haksız fiilleriyle ilgili olarak müştereken ve müteselsilen davaya konu olan bir birlik oluşturan “ortaklık” oluştururlar. Tüm ortaklar ve vekiller birbirleri için ve dolayısıyla birbirleriyle güvene dayalı bir ilişki içindedirler. Bazı durumlarda ticari kuruluşların finansal yükümlülüklerini yerine getirememeleri sorun yaratmaktadır. Ticari işletmeleri çevreleyen yasaların gelişmesiyle birlikte, ticari işletmelerle ilgili bir kurallar bütünü geliştirilmiştir.


İş Hukuku Nedir?


Konusu hizmet akdinden doğan İş Hukuku’nun temel işlevi; taraf olan işçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkilerini ve bunların devlet kurumlarıyla olan ilişkilerini düzenlemek, işçi sendikalarını kapsayarak bu alandaki konularda araştırma yapmak, oluşabilecek uyuşmazlıklar karşısında önleyici uygulama geliştirmektir. İş kanunu, bu kapsamda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları da ayrıntılı olarak düzenlemekte olup; İş Kanunu kapsamına giren ve iş hukuku davalarına konu olabilecek tüm uyuşmazlıklar, iş mahkemelerinde görülür.


Gerek Avukatlık Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz; :


- İşe İade Davaları 

- Grev ve Lokavt Süreci Danışmanlık Verilmesi, 

- Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai ve Sair Haklara İlişkin Davalar,

- Hizmet Tespit Davaları,

- Haklı Fesih ve Sonrasındaki Dava Süreçleri,

- İşçi-İşveren İlişkisinden Kaynaklı İhtilaflar,

- İşçi-İşveren Arasındaki Hizmet İlişkisinden Kaynaklı Uyuşmazlıklar,

- İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Hukuki Destek Sağlanması,

- Mevzuatlarda Yapılan Değişiklikler Kapsamında İş Sözleşmelerinin Revize Edilmesi, 

- İşçi-İşveren Gizlilik ve Rekabet Yasağı Sözleşmesi ve Şartlarının Hazırlanması,

- Toplu İş Sözleşmeleri Müzakerelerinin Yürütülmesi ve Sözleşmelerin Yapılması,

- Yasal mevzuat ve idari uygulamalar konusunda sürekli bilgilendirme,

- Taşeronlarla Olan İlişkilerin Düzenlenmesi ve Yönetime Destek Olunması,

- Rekabet Etmeme Yükümlülüklerinin düzenlenmesi,

- İş Hukuku Dava Dilekçelerinin Hazırlanması,

- İş Hukuku Davalarında, denetimlerle ilgili her türlü ihtilafların çözüm sürecinde temsil etme ve hakların savunulması.