×

Gerek Avukatlık olarak, ihtilaflı alacakların tahsili konusundaki çalışma yöntemi; önleyici avukatlık kapsamında, müvekkillerimizin, öncelikle ihtilaflı alacak oluşumunun minimize edilmesine yönelik ticari ve hukuki tedbirler almasını sağlamaktır.


Alacağı borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklı, bu alacağını bizzat zor kullanarak elde edemez. Borcunu zamanında ve gereği gibi yerine getirmeyen borçluya karşı zorlama yani cebri icra, sadece yasalar çerçevesinde, kamu otoritesi tarafından yapılabilir.


İcra ve İas Hukuku Nedir?


İcra ve İflas Hukuku konusunu; özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının, borçlu tarafından ödenmemesi durumunda, alacaklının talebi üzerine, kanunda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, kamu otoritesi ve kuvveti yardımı ile nasıl karşılanacağından almaktadır. Borcun karşılanması ancak, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallar ile 3. Şahıslardaki hak ve alacakları üzerinden yapılabilmektedir.


Ülkemizde, borcun tahsili ve ödenmesine ilişkin tüm usul ve esaslar, icra ve iflas kanunu ile düzenlenmiş olup; kanun gereğince alacağın tahsili için, icra ve iflas daireleri ile birlikte, İcra Mahkemeleri görevlendirilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde başta polis olmak üzere, tüm kolluk kuvvetleri de İcra Müdürü’nün talebi üzerine cebri icrada görevlendirilebilirler. 

Alacağın tahsili için cebri icra yollarına başvurulması gerektiği durumlarda, ihtiyati haciz ve tedbir başvuruları, alacağın temliki, fiili ve kaydi haciz işlemleri, icra iflas kanunundan kaynaklanan cezai şikayetler, menkul ve gayrimenkul satışları, sıra cetveline ve alacağa itiraz, muvazaalı alacakların ve tasarrufların iptali ve benzeri işlemler ile veriye dayalı olarak ihtilaflı alacakların tahsilini gerçekleştirmektedir.


Diğer yandan, büromuz icra-iflas sürecinde borçlu sıfatıyla yer alan yerli ve yabancı müvekkilleri için, borçtan kurtulma, borcun nakli, istirdat, istihkak, iptal davaları, yeniden yapılandırma ve özellikle de iflas ve konkordato işlemleri sırasında hukuki destek vermektedir.


Hukuk Büromuz, müvekkillerinin yurtiçinde olduğu gibi yurtdışındaki mal veya hizmet ihracı ve sözleşme ihlalinden doğan tazminat alacaklarının tahsilini, dahil olduğu uluslararası işbirliği ağları üyesi hukuk büroları ile birlikte hareket ederek sağlamaktadır.