×
Tapu İptal Davası Nedir?

Tapu iptali davası nedir: Tapu iptali davası kanunsuz bir şekilde düzenlenen tapu kaydının yeniden hukuka uygun hale getirilmesi için açılan tapu ve tescil davasıdır. Mülkiyet hakkının korunması adına düzenlenen yasalar gereği, haksız bir şekilde tapu kaydı yapılması durumunda mahkemeye verilmesi ve kararın mülkiyet hakkı sahibi kişinin lehine sonuçlanması mümkündür.

Tapu İptali Davası Kime Açılır?

Tapu iptali davası, tapu kaydının haksız bir şekilde alınması durumunda açılır. Dava açılacak kişi, mülkiyet hakkının sahibidir. Kayıt malikinin ölmesi, dava açılmasına engel olacak bir sebep değildir. Kayıt maliki ölmüşse, tapu davası mirasçılara açılır. Gayrimenkulün üçüncü kişilere devredilmesi gibi durumlarda devreden kişiye dava açılması ve tapu kaydının yapıldığı üçüncü kişiye ayrı bir dava açılması gerekir.

Tapu davasının açılması için zamanaşımı kavramı vardır. Tapu davaları 10 yıl içerisinde açılmalıdır. Olağanüstü zamanaşımı durumunda tapu iptali davası, ilgili tüzel kişiliklere ve hazine aleyhine açılmalıdır. Tapu davasının açılması için haksız bir tapu kaydı olması gerekir. Dava açacak taraf, gayrimenkul sahibinin ölmesi ve kayıp olması hallerinde mirasçılarına dava açmalıdır. Gayrimenkul, birden çok kişinin mirası ise mirasçıların tümüne dava açılması gerekir.

Tapu İptali Davası Nasıl Açılır?

Tapu iptali davası nedir: tapu iptali davası, kanuna uygun olmayan bir şekilde gayrimenkul sahibi olunması durumunda, mülkiyet hakkı sahibi kişinin haklarını korumak adına açılan tapu ve tescil davasıdır. Tapu davalarının taşınmazın bulunduğu bölgede açılması gerekir. Her iki tarafın da ortak bir karar alarak farklı bir şehirde mahkemeye başvurması gibi bir durum söz konusu değildir. Tapu davası sadece taşınmazın bulunduğu yerde açılabilir.

Tapu davalarını yürütmekle görevli mahkeme, taşınmazın bulunduğu bölgenin asliye hukuk mahkemesidir. Davanın farklı bir asliye hukuk mahkemesinde açılması halinde hakimin resen incelemesi ve davayı reddetmesi gerekir. Tapu davasının açılması için yetkili mahkemeye dilekçe yazılması gerekir.

Tapu İptali Davası Nedir; Tapu İptali Davası Açma Sebepleri Nelerdir?

Tapu iptali davası nedir: tapu iptali davası, haksız bir şekilde gayrimenkul sahibi olan kişiye karşı açılabilecek tapu ve tescil davasıdır. Tapu iptali davasının açılması için anayasada düzenlenen sebeplerin oluşması gerekir. Tapu davası açma sebepleri aşağıdaki gibidir:

  • Hukuki ehliyetsizlik
  • Mirastan mal kaçırma
  • Vekaletin kötüye kullanılması
  • İmar hukukundan kaynaklanan sebepler
  • Sınır uyuşmazlıkları
  • Kadastro ölçüm hataları
  • Tapuya özel mülk olarak kaydedilmesi mümkün olmayan taşınmazların kişiler adına kaydı olması
  • Üçüncü kişi adına senetsiz tescil edilmiş tapu kaydı
  • Zeminde kullanılan yer ile tapu kaydında yer alan parselin birbirini tutması durumlarında tapu iptali davası açılması mümkündür.

Tapu İptali Davası Nedir; Tapu İptali Davasını Açma Süresi Var Mı?

Mülkiye haklarının korunması adına açılabilecek tapu davaları için zamanaşımı kavramı söz konusudur. Tapu davası, belirli bir süre içerisinde açılmalıdır. Davanın zamanaşımına uğraması durumunda tarafların dava açma hakkı yoktur. Zamanaşımına uğrayan davalar için zamanaşımı itirazında bulunulması mümkündür. Tapu iptali davasının açılması için genel süre 10 yıldır. Belirli hallerde bu süre daha uzundur. Kadastrodan kaynaklı tapu iptal davalarının süresi 10 yıldır. Miras hukukundan kaynaklı, orman kanunu ve kıyı kanunu kaynaklı, yolsuz tescile dayalı tapu iptali davaları için zamanaşımı kavramı yoktur.

Tapu İptali Davası Nedir; Tapu İptali Dava Süreci Nasıldır?

Tapu iptali davasının açılması için taşınmazın bulunduğu bölgenin asliye hukuk mahkemesine müracaat edilmesi gerekir. Davacı, mahkemeye tapu iptal davası dilekçesi yazmalıdır. Dilekçede incelenmesi gereken kanıtlar açıkça ifade edilmelidir. İptal davası sürecinde bilirkişi raporları ve tanık ifadeleri istenir. Dava sürecinde kanıtların gerçek olması ve mülkiyet hakkı sahibinin gerekçelerini kanıtlaması gerekir.

Blog Kategorileri